Громадська організація «Мрія дітей України»

Разом до мрії кожної дитини! Ваша підтримка – їхня надія!

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця публічна оферта про надання благодійної пожертви (далі – «Оферта»), адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам веб-сайту БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Українська фундація «Мрія» в мережі Інтернет за посиланням: mriyaditey.com.ua (далі – «Сайт»), і є офіційною та публічною пропозицією БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «Українська фундація «Мрія» (код ЄДРПОУ 45083663), в особі Директора Паєвська Юлія Георгіївна, що діє на підставі Статуту (далі – «Фонд»), разом за текстом Оферти іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти договір про благодійну пожертву (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого вказані нижче:

1. Загальні положення

1.1. Договірні відносини між Благодійником і Фондом оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Прийняття Благодійником умов Оферти здійснюється шляхом сплати благодійної пожертви.

1.2. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Благодійників незалежно від їх статусу.

1.3. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641-642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Оферти Договір благодійної пожертви вважається укладеним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за цим Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Публічна оферта – чинна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, адресована до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.

2.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником пропозиції Фонду шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Акцепт означає прийняття Благодійником та його згоду з усіма умовами та положеннями Оферти та Договору і, відповідно, укладення цього Договору між Фондом та Благодійником. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

2.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником коштів у власність Фонду для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, передбачених Статутом або програмами Фонду, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Фонду та цього Договору.

2.4. Благодійник – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа приватного права, яка здійснила Акцепт Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цього договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів, шляхом здійснення благодійної пожертви для реалізації статутних цілей та діяльності Фонду, а також щодо надання Фондом благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду.

3.2. Благодійник самостійно на власний розсуд визначає обсяг та розмір благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

3.3. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку та його розподілу або будь-яких благ для жодної із сторін.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

4.1. Фонд зобов’язаний:

 • створити умови, необхідні для внесення Благодійником благодійної пожертви згідно умов Оферти;
 • використовувати сплачені Благодійником кошти виключно для досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду;
 • звітувати про використання благодійних пожертв;
 • зберігати конфіденційну інформацію (в т.ч. персональні дані), отриману від Благодійника, не передавати її третім особам без згоди Благодійника, за винятком випадків, встановлених Офертою і чинним законодавством України.

4.2. Фонд має право:

 • отримувати благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти та Договору благодійної пожертви;
 • змінювати напрями використання благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Фонду;
 • використовувати частину благодійного пожертви на адміністративні витрати Фонду, без погодження з Благодійником, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ БЛАГОДІЙНИКА

5.1. Благодійник зобов’язаний:

 • ознайомитися із умовами цього Договору

5.2. Благодійник має право:

 • перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Фонду у спосіб зазначений у Договорі;
 • здійснювати контроль за використанням Фондом благодійної пожертви за цільовим призначенням;
 • звернутися до Фонду з метою отримання звіту щодо використання благодійних пожертвувань.

6. МІСЦЕ І СТРОКИ ЗБИРАННЯ КОШТІВ

6.1. Публічне збирання коштів благодійної пожертви здійснюється на території будь-якої країни світу. Безпосередня діяльність Фонду, що стосується досягнення цілей, передбачених Статутом Фонду, здійснюється на території Україні.

6.2. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Фонду (шляхом реорганізації чи ліквідації), якщо інший термін не буде визначений Фондом, про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Фонду.

7. ПОРЯДОК СПЛАТИ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

7.1. Благодійник може сплатити благодійну пожертву наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Фонду, що вказаний в цьому Договорі, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

2) через платіжний сервіс LiqPay;

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Фондом.

8. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

8.1. Використання зібраних за Договором благодійних пожертв здійснюється відповідно до цілей, визначених статутом Фонду та чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд розпоряджається благодійними пожертвами на власний розсуд відповідно до своєї статутної діяльності та програм Фонду.

8.2. Отримані Фондом благодійні пожертви можуть бути повернені Благодійнику виключно у випадках, передбачених законодавством України та цим Договором.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Фонд несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання благодійних пожертв всупереч порядку, встановленому цим Договором, відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Сторони можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

10.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

10.3. Фонд має право вносити зміни в текст цього Договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Благодійників. Актуальна (діюча) редакція Договору завжди доступна на Сайті.

10.4. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних. Фонд здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до Оферти та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

10.5. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення благодійної пожертви, йому можуть направлятися листи, повідомлення та матеріали на електронну пошту, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний телефонний номер.

10.6. Благодійник дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних без додаткового повідомлення про це, здійснювати зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі потреби). Фонд бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні, крім випадків, передбачених діючим законодавством, в тому числі на запит компетентного державного органу, ухвали суду тощо.

10.7. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує свою дієздатність, добровільність укладання правочину, а також, що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

11. РЕКВІЗИТИ ФОНДУ

БО «Українська фундація «Мрія»

01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 74Б (офіс 11)

код ЄДРПОУ 45083663

IBAN UA733052990000026008016231471 – UAH

IBAN UA483052990000026004006250660 – USD

IBAN UA353052990000026002016238276 - EUR

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

SWIFT банку PBANUA2X

Призначення платежу: благодійний внесок